برنامه های مجموعه

برنامه کلاس های پانسیون ورزشی آفتاب در سال 1400

پانسیون کامل شامل بیمه ، لباس و ساک ورزشی ، میان وعده، ناهار و تست پیکر سنجی می باشد .

فهرست